While陳述句 一次又一次

While陳述句可以做讓一段程式碼重複執行
範例:

>>> i = 0
>>> while i < 6:
...   print i
...   i += 1
...
0
1
2
3
4
5

Python沒有do-while,所以如果你想做do-while必須自己來:

>>> i = 0
>>> while True:
...   print i
...   i += 1
...   if i >= 6:
...    break
...
0
1
2
3
4
5